LIIKETOIMINTAENNUSTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ


YHTIÖILLE JA KONSERNEILLE


Oikeilla työkaluilla syntyy parempi lopputulos, nopeammin ja vähemmillä resursseilla. Tämä pätee myös talousjohtamiseen ja -ennustamiseen.

Yritysjohdolla pitää aina olla käytettävissään viimeisen tiedon mukainen kattava kokonaiskuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Perusennuste kertoo, miten kuluva tilikausi päättyy perusolettamilla, skenaarioilla johto varautuu poikkeamiin.

Jos talousosasto ei tällaista kokonaiskuvaa pysty kuukausittain tuottamaan, tai jos työ vaatii suhteettoman paljon aikaa ja resursseja, on aika päivittää käytettävät työkalut.

BusinessRadar on täysin uudenlainen tapa tuottaa yritysjohdon tarvitsemaa eteenpäin katsovaa taloustietoa. Se luo tarvittavat suunnitelmat ja tarkat ennusteet nopeasti ja ne ovat aina saumattomasti kytköksissä toteumatietoon. Kaikki keskeiset taloushallinnon näkökulmat tulevat kokonaisvaltaisesti huomioiduiksi.


BusinessRadar on yritysjohdon työkalu aktiiviseen talousjohtamiseen: liiketoiminnan seurantaan, suunnitteluun, ennustamiseen ja raportointiin.Antaa aina ajantasaisen simulaation kuluvasta tilikaudesta sisältäen toteuma- ja ennustetiedot (tuloslaskelma, tase, kassavirta ja tunnusluvut).Skenaariolaskenta tuo perspektiiviä päätöksentekoon ja auttaa riskienhallinnassa.


Automatisoiduilla laskentaprosesseilla budjetit ja suunnitelmat syntyvät tilisaldojen ja tavoite asetannan pohjalta tai esimerkiksi toteumatrendiä hyödyntäen — eivät käsin lukuja syöttämällä.Aito, dynaaminen kassavirtaennuste generoi ja päivittää ennusteparametreja mm. aiemman maksukäyttäytymisen pohjalta.BusinessRadar konsolidoi yksittäiset toteuma- tiedot ja ennusteet reaaliaikaisesti miksi tahansa osakokonaisuudeksi ja edelleen konserniksi. Konsernieliminoinnit ja konserniliikearvon määritys ovat täysin automaattisia.

TILITOIMISTOJEN UUSI AIKAKAUSI


Uuden teknologian mullistaessa toimialaa voittajiksi päätyvät ne, jotka pystyvät uudistumaan riittävän nopeasti ja mukautumaan kehitykseen. Paikalleen jämähtäminen ja vanhaan luottaminen ei yksikertaisesti ole vaihtoehto jos haluaa selvitä ja pärjätä!

Kirjanpidon automatisoituminen tulee mullistamaan tilitoimistoalan ja sen ansaintalogiikan. Mitä pidemmälle automaatio kehittyy, sitä vähemmän perinteisestä kirjanpidosta ollaan enää valmiita maksamaan. Tilitoimiston pitääkin pystyä tarjoamaan yhä parempia, todellista lisäarvoa luovia palveluita, joista asiakkaat ovat halukkaita maksamaan myös tulevaisuudessa. Muutama kirjanpidon luvuista piirretty kuvaaja tuskin täyttää näitä kriteereitä. Lisäarvoa asiakkaan päätöksentekoon syntyy vasta, kun pystytään luomaan näkymä myös eteenpäin!

Palveluiden tuottaminen manuaalisesti on harvalle tilitoimistolle ihanteellinen tai edes mahdollinen ratkaisu, ainakaan laajemmassa mittakaavassa; resursseja tarvitaan paljon, niiden jakaminen tasaisesti on lähes mahdotonta ja asiakaskohtaiset kustannukset nousevat suhteettoman korkeiksi. Näin ollen palveluntuotannon pitää perustua entistä parempiin ja älykkäämpiin ohjelmistoihin, jotka jalostavat datasta informaatiota keskittyen tulevaan, ei historiaan!

MonthRoller Premium on tiettävästi markkinoiden ensimmäinen ja ainoa valmisohjelmisto laajamittaiseen automatisoituun liiketoimintaennustamiseen. Sen ennusteautomatiikka ja integroitu palveluprosessi mullistavat eteenpäin katsovan lisäarvon tuottamisen laajalle asiakaskunnalle. Budjetit ja ennusteet luodaan sananmukaisesti napin painalluksella, vaihtoehtoiset skenaariot syntyvät täysin automaattisesti ja kattava pro forma ennuste tuloslaskelmineen, kassavirtoineen ja taseineen voidaan ajaa suoraan älyraportille.

TUOTTEET


MonthRoller

MonthRoller -ohjelmisto on liikkeenjohdon talousjärjestelmä, jolla budjetoidaan, raportoidaan ja tuotetaan automaattisesti kassavirta- ja tase-ennusteita sekä simuloidaan liiketoiminnan tulevaisuutta dynaamisesti. Järjestelmä kuvaa liiketoiminnan kehittymistä prosessina; ”mistä tullaan, missä ollaan ja mihin ollaan menossa”. Tarkastelun näkökulmaksi voidaan valita joko yksittäinen liiketoimintayksikkö tai yrityskokonaisuus. Hinta- ja volyymimuutosten, herkkyysanalyysien, jaksotusten, kassavirtaparametrien, rahoituksen, verotuksen ja muiden muuttujien syy-seurausvaikutukset päivittyvät MonthRoller -ohjelmaan reaaliaikaisesti.


Taloustiedon ohella MonthRoller -järjestelmässä on valmius muidenkin tulosmittareiden nopeaan käyttöönottoon. Järjestelmäintegraatio voidaan toteuttaa joko tietokannoista kyselemällä tai manuaalisesti.

ConSolidator

ConSolidator yhdistää eri liiketoimintayksiköitä kokonaisuuksiksi ja netottaa niiden keskinäisvaikutukset sekä yksittäisten yritysten että konsernien puitteissa. Konsolidaatio on käytännössä reaaliaikainen, kattaa toteumatietojen lisäksi tulos-, tase- ja kassaennusteet ja mahdollistaa erilaisten yhtiökohtaisten skenaarioiden saumattoman yhdistelyn.


ConSolidator -ohjelmisto yhdistää konsernin erillisyhtiöiden tiedot, eliminoi sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat sekä keskinäisen osakeomistuksen ja erottaa vähemmistöosuuden. Poikkeuksellista konsolidaatiossa on nopeuden ja automaation lisäksi se, että sillä on kyky välittömästi yhdistää eri järjestelmien tietoja esimerkiksi yritysjärjestelyissä haltuun otettavien uusien yritysten osalta.


ConSolidator -ohjelmistolla voidaan luoda virtuaalikonsolidaatioita eli yhdistää olemassa oleva ja kaavailtu liiketoiminta kokonaisuudeksi jo suunnitteluvaiheessa. Muun muassa tämän ominaisuutensa ansiosta ohjelmisto palvelee aivan uudella tavalla dynaamisesti kasvavien yritysten tarpeita hajautetussa tulosvastuussa.

REFERENSSIT


OTA YHTEYTTÄ!


Mastracon OY

Innopoli II
Tekniikantie 14
PL 110
02101 Espoo

+358 46 7121 360

Tuomas Salo

Operatiivinen johtaja

+358 40 561 4431
tuomas.salo@mastracon.com

Riikka Luoto

Avainasiakaspäällikkö

+358 50 596 2065
riikka.luoto@mastracon.com